Herinneringen Op Linnen heet vanaf nu ! Klik hier voor meer informatie.

Privacy en
Algemene voorwaarden

Privacy

Custtom respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Custtom zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Custtom gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij Custtom zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.
  • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar service@custtom.nl.
  • Als u bij Custtom een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. We slaan informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
  • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekent te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Custtom verkoopt uw gegevens niet

Custtom zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Custtom

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw Custtom account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken.

Gebruik van cookies bij Custtom

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd. Op onze website wordt gebruik gemaakt van verschillende cookies. Het belangrijkste gebruik van cookies bij Custtom is om ervoor te zorgen dat het bestelproces correct kan verlopen. Verder worden er cookies gebruikt voor bijhouden van statistieken over het gebruik van onze website. Dit om u in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.

Met het gebruik van onze website geeft u toestemming voor het gebruik van de cookies. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen omdat deze op uw computer zijn opgeslagen. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van uw browser is te vinden onder Help in de menubalk van de meest gebruikte browsers.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Custtom, dan kunt u een e-mail sturen naar service@custtom.nl. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Custtom: HerinneringenOpLinnen B.V. gevestigd aan de Steenovenweg 9 3417 XR Montfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 30204907.

Koper: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die aan Custtom opdracht heeft/hebben verstrekt tot het vervaardigen van een afbeelding op één of meerdere producten van Custtom van een door koper te overhandigen afbeelding.

Bescheiden: alle door koper aan Custtom ter beschikking gestelde zaken, waaronder gegevens, gegevensdragers en foto's, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Custtom vervaardigde gegevensdragers, materiaal en foto's;

Overeenkomst: elke afspraak tussen koper en Custtom tot het verrichten van werkzaamheden door Custtom ten behoeve van koper, conform hetgeen is overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Custtom en de koper gesloten overeenkomsten.

2.2 Custtom sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van (leverings)voorwaarden van de koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Custtom zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.

2.4 De koper aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van Custtom op de juiste wijze aan de koper bekend zijn gemaakt.

Artikel 3: Overeenkomsten/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen worden gedaan in euro's en inclusief BTW, emballage en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

3.2 De door Custtom gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3 Een overeenkomst met Custtom komt tot stand wanneer koper via de website en het digitale bestelformulier van Custtom één of meerdere producten heeft besteld en van Custtom langs elektronische weg of anderszins de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.

3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Overmacht

4.1 Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal Custtom dit de koper zo snel als mogelijk met schriftelijke bevestiging berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

4.2 Custtom kan in geval van overmacht, na overleg met de koper, de overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.

4.3 In geval de opschorting van levering meer dan 30 werkdagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd per aangetekend schrijven aan Custtom mede te delen de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van Custtom jegens de koper bestaat.

4.4 Tekortkomingen van Custtom in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

4.5 Als overmacht en/of crediteurverzuim worden beschouwd de hieronder genoemde en soortgelijke omstandigheden. 1) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van materiaal (digitale foto, afbeelding) van koper. 2) Te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveranciers. 3) Gedeeltelijke of gehele stagnatie of storing in het productieapparaat, of werkstakingen of uitsluitingen, in het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen en producten worden betrokken. 4) Rellen of andere ongeregeldheden die een tijdige levering op grond van de overeenkomst hinderen.

4.6 De bovengenoemde en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Custtom toe te rekenen en geven de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 5: Levering, leveringstermijn en risico-overgang

5.1 De koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Custtom te leveren producten. De koper zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de af te leveren producten weigert in ontvangst te nemen.

5.2 De tarieven van Custtom zijn gebaseerd op levering uitsluitend in Nederland en België.

5.3 Koper dient het afleveradres, hetgeen geen postbusnummer mag zijn, duidelijk en juist door te geven aan Custtom. Schade die Custtom lijdt tengevolge van het doorgeven van een fout adres door koper aan Custtom komt volledig voor rekening en risico van koper.

5.4 Een door Custtom opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in acht worden genomen maar is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering zal Custtom in overleg treden met koper over de gewijzigde leveringstermijn.

5.5 De binding van Custtom aan een vooraf expliciet overeengekomen fatale termijn vervalt indien de koper daarna wijzigingen in de opdracht aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging Custtom in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door Custtom aangegeven leveringstermijn.

5.6 Het risico van verlies of beschadiging van de door Custtom te leveren producten gaat op koper over op het moment dat deze producten feitelijk aan koper worden geleverd en in de macht van koper of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.

5.7 Custtom is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper zou kunnen leiden als gevolg van het niet (op overeengekomen afleverdatum) leveren.

Artikel 6: Aanlevering te verwerken foto/digitale informatie

6.1 Koper verklaart zich bekend met het productieproces ter vervaardiging van het product.

6.2 Koper kan geen productkwaliteit aansprakelijkheid doen gelden die voortkomt uit het gebruik en/of de toepassing van de aangeleverde informatie.

6.3 Het uitvoeren van de opdracht door Custtom kan met zich meebrengen dat er werken in de zin van de Auteurswet 1912 of andere rechten van intellectuele eigendommen worden verveelvoudigd dan wel openbaar worden gebruikt. Openbaarmaking, verveelvoudiging en of gebruik van dergelijke werken (bijvoorbeeld foto's, schilderijen, tekeningen, beeldmerken) mogen slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende. Koper staat er voor in dat hij of zij bevoegd is om Custtom opdracht te geven een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging te laten vervaardigen en vrijwaart Custtom terzake volledig.

6.4 Custtom verklaart naar beste kunnen het materiaal te gebruiken voor haar productie, zonder enige garantieverplichting. Koper aanvaardt dat door de productiemethode van Custtom de eigenschappen van het te verveelvoudigen materiaal kunnen wijzigen, zoals kleur, contrast, helderheid, scherpte en grafische weergave.

Artikel 7: Emballage

7.1 Noodzakelijke emballage is bij de prijs inbegrepen en wordt niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Custtom.

Artikel 8: Betalingen

8.1 Betaling door koper dient te geschieden binnen 14 dagen na orderdatum en op de door Custtom in de orderbevestiging aangegeven wijze en in de daar aangegeven valuta.

8.2 De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de koper, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim.

8.3 Custtom is eveneens gerechtigd om, indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de leveringen op te schorten, zelfs indien een fatale leveringstermijn is overeengekomen. Custtom komt in dat geval door deze te late levering niet in verzuim.

8.4 De opdracht wordt in productie genomen indien aan de betalingstermijn van 14 dagen is voldaan.

8.5 Betalingen geschieden via bank/giro overschrijving onder vermelding van het ordernummer op de bankrekening van Herinneringen Op Linnen B.V.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Iedere levering van goederen door Custtom aan de koper geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de koper al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze overeenkomst is gehouden, daarbij inbegrepen vorderingen van Custtom wegens tekortschieten van de koper in de nakoming van onderhavige overeenkomst. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op leveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom door Custtom is voorbehouden.

9.2 Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in lid 1 van onderhavig artikel, is Custtom gerechtigd de goederen voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De koper verleent Custtom hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de koper in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden. Alle met de terugname verbandhoudende kosten komen voor rekening van de koper.

9.3 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen door de koper in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van vorderingen van derden.

Artikel 10: Klachten

10.1 De koper is gehouden binnen bekwame tijd na levering te onderzoeken of Custtom de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Custtom er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.

10.2 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.

10.3 Een reclamatie wordt door Custtom slechts in behandeling genomen indien de koper het aankoopbewijs (orderbevestiging) en de gebrekkige zaak aan Custtom heeft overhandigd/geretourneerd.

10.4 De prestatie van Custtom geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de koper het bepaalde in lid 1 in acht heeft genomen.

Artikel 11: Garantie

11.1 Custtom staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.

11.2 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel of vervanging van de zaak. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De te vervangen en/of herstellen goederen moeten daartoe franco aan Custtom worden gezonden. Custtom wordt daarvan eigenaar.

11.3 Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.

11.4 Het aankoopbewijs (orderbevestiging) geldt als garantiebewijs.

11.5 Custtom heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de koper volledig te crediteren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Custtom is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke is ontstaan omdat Custtom is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens, tenzij de onjuistheid en of onvolledigheid voor Custtom bekend was of behoorde te zijn.

12.2 Custtom is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd worden gebruikt.

12.3 Custtom is tevens niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat koper de producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken of verwerken, of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 13: Transport

13.1 Vervoer van af te leveren goederen geschiedt voor rekening en risico van Custtom, tenzij anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken van Custtom door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden.

13.2 Indien het product/de goederen beschadigd raakt/raken tijdens het transport vanaf Custtom naar koper is de aansprakelijkheid van Custtom beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/of diens verzekeraar wordt vergoed.

Artikel 14: Toepasselijk recht bij geschillen

14.1 Op alle overeenkomsten, de uitleg en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Custtom worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Utrecht.

Artikel 15: Overige bepalingen

15.1 Custtom garandeert alle informatie betreffende koper die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en er voor zorg te dragen dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt.

15.2 Custtom is niet gerechtigd de informatie die door koper ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij is verkregen.

15.3 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 16: Wijziging van de voorwaarden, uitleg

16.1 Custtom is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Custtom zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper kenbaar maken. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. Op lopende overeenkomsten blijven die algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst golden.

16.2 Uitleg van de inhoud en de strekking van de algemene voorwaarden gebeurt op basis van de Nederlandse tekst daarvan.

Artikel 17: Copyright Custtom

17.1 Op alle teksten en illustraties van Custtom berust auteursrecht.

17.2 Overname van (gedeeltes van) de internetpagina/website van Custtom, afbeeldingen en/of gebruik van de productnaam is verboden.

17.3 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de auteur/rechthebbende gedeelten en/of de volledige inhoud van de internetpagina/website van Custtom via cd-rom, dvd of welk ander medium dan ook te verspreiden.

17.4 Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links van de website van Custtom toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina's. Dit geldt ook voor alle handelsmerken en logo's.

Verstuur
Lieve kat Tom met feestmuts
Bastiaan

Hi, leuk je te ontmoeten!

Ik ben Bastiaan, werkzaam op de afdeling klantenservice van Custtom. Heb je vragen of opmerkingen, of wil je gewoon hoi zeggen   Bel ons gerust. We staan met enorm veel plezier en enthousiasme voor je klaar!

Janus

Hi, leuk je te ontmoeten!

Ik ben Janus, werkzaam op de afdeling klantenservice van Custtom. Heb je vragen of opmerkingen, of wil je gewoon hoi zeggen   Bel ons gerust. We staan met enorm veel plezier en enthousiasme voor je klaar!

Kasia

Hi, leuk je te ontmoeten!

Ik ben Kasia, werkzaam op de afdeling klantenservice van Custtom. Heb je vragen of opmerkingen, of wil je gewoon hoi zeggen   Bel ons gerust. We staan met enorm veel plezier en enthousiasme voor je klaar!

Mark

Hi, leuk je te ontmoeten!

Ik ben Mark, werkzaam op de afdeling klantenservice van Custtom. Heb je vragen of opmerkingen, of wil je gewoon hoi zeggen   Bel ons gerust. We staan met enorm veel plezier en enthousiasme voor je klaar!

Marthe

Hi, leuk je te ontmoeten!

Ik ben Marthe, werkzaam op de afdeling klantenservice van Custtom. Heb je vragen of opmerkingen, of wil je gewoon hoi zeggen   Bel ons gerust. We staan met enorm veel plezier en enthousiasme voor je klaar!

Marissa

Hi, leuk je te ontmoeten!

Ik ben Marissa, werkzaam op de afdeling klantenservice van Custtom. Heb je vragen of opmerkingen, of wil je gewoon hoi zeggen   Bel ons gerust. We staan met enorm veel plezier en enthousiasme voor je klaar!

Anne-Sophie

Hi, leuk je te ontmoeten!

Ik ben Anne-Sophie, werkzaam op de afdeling klantenservice van Custtom. Heb je vragen of opmerkingen, of wil je gewoon hoi zeggen   Bel ons gerust. We staan met enorm veel plezier en enthousiasme voor je klaar!

Amco

Hi, leuk je te ontmoeten!

Ik ben Amco, werkzaam op de afdeling klantenservice van Custtom. Heb je vragen of opmerkingen, of wil je gewoon hoi zeggen   Bel ons gerust. We staan met enorm veel plezier en enthousiasme voor je klaar!

Kaylee

Hi, leuk je te ontmoeten!

Ik ben Kaylee, werkzaam op de afdeling klantenservice van Custtom. Heb je vragen of opmerkingen, of wil je gewoon hoi zeggen   Bel ons gerust. We staan met enorm veel plezier en enthousiasme voor je klaar!

Laurens

Hi, leuk je te ontmoeten!

Ik ben Laurens, werkzaam op de afdeling klantenservice van Custtom. Heb je vragen of opmerkingen, of wil je gewoon hoi zeggen   Bel ons gerust. We staan met enorm veel plezier en enthousiasme voor je klaar!

Margit

Hi, leuk je te ontmoeten!

Ik ben Margit, werkzaam op de afdeling klantenservice van Custtom. Heb je vragen of opmerkingen, of wil je gewoon hoi zeggen   Bel ons gerust. We staan met enorm veel plezier en enthousiasme voor je klaar!

Julia

Hi, leuk je te ontmoeten!

Ik ben Julia, werkzaam op de afdeling klantenservice van Custtom. Heb je vragen of opmerkingen, of wil je gewoon hoi zeggen   Bel ons gerust. We staan met enorm veel plezier en enthousiasme voor je klaar!

Wouter

Hi, leuk je te ontmoeten!

Ik ben Wouter, werkzaam op de afdeling klantenservice van Custtom. Heb je vragen of opmerkingen, of wil je gewoon hoi zeggen   Bel ons gerust. We staan met enorm veel plezier en enthousiasme voor je klaar!